WeCreativez WhatsApp Support
Klopsoft Websites helpt u graag met uw vragen m.b.t. uw website, vindbaarheid of andere internet marketing gerelateerde onderwerpen
Algemene Voorwaarden
Klopsoft Websites / Algemene Voorwaarden

Versie Datum: 17 mei 2018

Artikel 1 – Definities

 1. “Opdrachtgever”: Iedere (rechts)persoon, die met Klopsoft Websites een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, die betrekking hebben op de door Klopsoft Websites aangeboden diensten.
 2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Klopsoft Websites derden inschakelt.
 3. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Klopsoft Websites het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de opdrachtgever niet onredelijke bezwarende bepaling, die de betreffende nietige voorwaarde zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Klopsoft Websites zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Klopsoft schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende één maand, tenzij anders aangegeven. Klopsoft Websites is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen één maand wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek herzien aan de hand van prijs- en branche- ontwikkelingen.

Artikel 4 – Extra werkzaamheden

 1. Klopsoft Websites heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde voorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, de functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse en/of de rapportering, die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
 2. Klopsoft Websites heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en/of uitvoeringen, die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever, in rekening brengen.

Artikel 5 – Uitvoering

 1. Klopsoft Websites zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Klopsoft Websites zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Klopsoft Websites kan echter niet garanderen, dat met de werkzaamheden steeds het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
 2. Klopsoft Websites heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klopsoft Websites aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Klopsoft Websites worden verstrekt.
 4. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve voor de uitvoering is de Privacy Verklaring van toepassing, die terug te vinden is op de website van Klopsoft Websites.

Artikel 6  – Voltooiing

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.
 2. Indien Klopsoft Websites verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Klopsoft Websites de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7 – Rapportering

 1. De rapportering vindt plaats conform contract of offerte. De rapportages geschieden in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over de rapportering, bepaalt Klopsoft Websites de methode, die hiervoor gebruikt wordt.

Artikel 8 – Wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de dienstovereenkomst aanpassen.
 2. Indien er sprake is van wijzigingen voor de overeenkomst, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed.
 3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is Klopsoft Websites gerechtigd de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening te brengen. Klopsoft Websites zal de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9 – Geheimhouding & Eigendom

 1. Klopsoft Websites behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze zodanig openbaar te maken.
 2. De gegevens die Klopsoft Websites van opdrachtgever ontvangt, worden vertrouwelijk behandeld. Er zal hier geen misbruik van gemaakt worden door Klopsoft Websites.  Voor de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van toepassing.
 3. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Klopsoft Websites verleende diensten, rusten bij Klopsoft Websites. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 4. Alle door Klopsoft Websites verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Deze is niet toegestaan om informatie verkregen van Klopsoft Websites openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 5. Klopsoft Websites  behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 – Exclusiviteit

 1. Opdrachtgever verleent aan Klopsoft Websites voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 11 – Contractsduur en opzegging

 1. Een overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.  Dit kan uitsluitend in overleg met Klopsoft Websites. Uitzondering hierop is: Na het eerste jaar van de dienst SEO mag de klant per maand opzeggen. Opzeggen geschiedt voor de 25e van de maand.
 2. Klopsoft Websites heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
  1. opdrachtgever in staat van faillissement verklaart is, dan wel aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  2. opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichten uit de overeenkomst.

  Artikel 12 – Honorarium

  1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klopsoft Websites, geldende in de periode waarin de werkzaamheden verricht worden.

  Artikel 13 – Betalingstermijn

  1. Betalingen dient te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum, op een door Klopsoft Websites aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  2. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 werkdagen na de factuurdatum is Opdrachtgever, zonder dat verdere sommatie nodig is, in verzuim.
  3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Klopsoft Websites en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klopsoft Websites onmiddellijk opeisbaar zijn.

  Artikel 14 – Incassokosten

  1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in of buiten rechte, voor rekening van opdrachtgever.

  Artikel 15 – Aansprakelijkheid

  1. Klopsoft Websites is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever of derden / hulppersonen van opdrachtgever.
  2. Klopsoft Websites is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden, die Klopsoft Websites voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
  3. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever bij Klopsoft Websites schriftelijk (via e-mail) te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

  Artikel 16 – Overmacht

  1. Klopsoft Websites is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Klopsoft Websites geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klopsoft Websites niet in staat is haar verplichting na te komen.Onder overmacht valt in ieder geval:  bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Klopsoft Websites ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
  2. In het geval van overmacht is Klopsoft Websites gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.
  3. Indien Klopsoft Websites bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te facturen en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreffende afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 17 – Specifieke bepalingen omtrent Zoekmachine Optimalisatie

  1. Betreffende het product SEO behoudt Klopsoft Websites zich de volgende rechten voor:Klopsoft Websites zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in Google. Klopsoft Websites geeft geen garanties voor top 10 posities, maar streeft hier wel naar.
  2. Bij opzegging van een SEO Contract is de opdrachtgever verplicht om de door Klopsoft Websites geschreven content uiterlijk op de einddatum te doen verwijderen van de website. In het geval van een onsite campagne, worden hierover specifieke afspraken gemaakt.Wanneer de content niet tijdig verwijderd is op de website, is Klopsoft Websites genoodzaakt om per kalendermaand de auteursrechten van de teksten te facturen aan opdrachtgever gedurende de periode dat de SEO Campagne live blijft staan, ook na beëindigen van contract. Dit zal zijn op basis van 50% van overeengekomen contractwaarde.

  Artikel 18 – Specifiek bepalingen omtrent websites

  1. Als een website live gegaan is en er op later moment nog aanpassingen nodig zijn, valt dit onder Content Beheer. Dit dient dan alsnog afgenomen te worden als aparte dienst.
  2. Als de homepagina goedgekeurd is, worden er geen wijzigingen meer doorgevoerd met betrekking tot het design zelf. Aanpassingen aan teksten en indeling van pagina’s, buiten de homepagina, kunnen natuurlijk dan nog aangepast geworden gedurende de preview ontwikkelingen.

  Artikel 19 – Software

  1. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en andere faciliteiten, die toegang geven tot een netwerk, waarbij opdrachtgever de door Klopsoft Websites verstrekte diensten kan ontvangen.

  Artikel 20 – Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

  1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

  Artikel 21 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

  1. Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen, die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Arnhem.

  Artikel 22 – Annuleren van afspraken

  1. Bij het annuleren van geplande workshops of trainingen wordt een annuleringstermijn van minstens 48 uur aangehouden. Indien eerder dan 48 uur voor de geplande afspraak wordt afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht.

  Artikel 23 – Privacy Verklaring

  1. De Privacy Verklaring van Klopsoft Websites vindt u in een aparte pagina op de website van Klopsoft Websites. Deze is ingegaan per 17 mei 2018. Alle klanten zijn hierover geïnformeerd per e-mail, waarbij de e-mailadressen van de klant in de BCC stonden.